NabetaJishoP Quiz
Word
WordTranslate Ignore Case One line Cut Tlanslate
Japanese keyboard
IME OFFRoma IMENormal IMEScreen keyboard
           
           
Word Translate
อ.ปทุมรัตต์ Pathum Rat
[am pʰəə pa tʰum rát]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด ร้อยเอ็ด(ロイエット県)
อ.พนมไพร Phanom Phrai
[am pʰəə pʰa nom pʰrai]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด ร้อยเอ็ด(ロイエット県)
อ.พรรณานิคม Phanna Nikhom
[am pʰəə pʰan naa ni kʰom]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด สกลนคร(サコンナコーン県)
อ.พังโคน Phang Khon
[am pʰəə pʰaŋ kʰoon]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด สกลนคร(サコンナコーン県)
อ.ภูพาน Phu Phan
[am pʰəə pʰuu pʰaan]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด สกลนคร(サコンナコーン県)
อ.ยางตลาด Yang Talad
[am pʰəə yaaŋ ta làat]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด กาฬสินธุ์(カーラシン県)
อ.ร่องคำ Rong Kham
[am pʰəə rɔ̂ɔŋ kʰam]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด กาฬสินธุ์(カーラシン県)
อ.วานรนิวาส Wanon Niwat
[am pʰəə waa nɔɔn ni wâat]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด สกลนคร(サコンナコーン県)
อ.วาริชภูมิ Waritchaphum
[am pʰəə waa rít cʰa pʰuum]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด สกลนคร(サコンナコーン県)
อ.ศรีสมเด็จ Si somdet
[am pʰəə sǐi sǒm dèt]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด ร้อยเอ็ด(ロイエット県)
อ.สมเด็จ Somdet
[am pʰəə sǒm dèt]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด กาฬสินธุ์(カーラシン県)
อ.สว่างแดนดิน Sawang Dan Din
[am pʰəə sa wàaŋ dɛɛn din]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด สกลนคร(サコンナコーン県)
อ.สหัสขันธ์ Sahatsakan
[am pʰəə sa hàt sa kʰǎn]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด กาฬสินธุ์(カーラシン県)
อ.สามชัย Sam Chai
[am pʰəə sǎam cʰay]
(地名)
(กิ่งอำเภอ)
จังหวัด กาฬสินธุ์(カーラシン県)
อ.สุวรรณภูมิ Suwannaphum
[am pʰəə su wan na pʰuum]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด ร้อยเอ็ด(ロイエット県)
อ.ส่องดาว Song Dao
[am pʰəə sɔ̀ŋ daaw]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด สกลนคร(サコンナコーン県)
อ.หนองกุงศรี Nong Khung Si
[am pʰəə nɔ̌ɔŋ kuŋ sǐi]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด กาฬสินธุ์(カーラシン県)
อ.หนองพอก Nong Phok
[am pʰəə nɔ̌ɔŋ pʰɔ̂ɔk]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด ร้อยเอ็ด(ロイエット県)
อ.หนองฮี Nong Hi
[am pʰəə nɔ̌ɔŋ hii]
(地名)(กิ่งอำเภอ)
จังหวัด ร้อยเอ็ด(ロイエット県)
อ.ห้วยผึ้ง Huai Phueng
[am pʰəə hûay pʰɯ̂ŋ]
(地名)(อำเภอ)
จังหวัด กาฬสินธุ์(カーラシン県)
20 / 735. 21 -40
Previous Page   Next Page
Data Index 43326


NabetaJisho Quiz P Thai-Japanese

NabetaJisho P Ver 1.3 (C) 2010-2014
Masaki Oba All Rights Reserved.
NabetaJisho
Online NabetaJisho
อ.ปทุมรัตต์ Translate Thai - NabetaJishoP Thai