NabetaJishoP  Quiz
Word
WordTranslate Ignore Case One line Cut Tlanslate
 a á b c d e é f g h i í j k l m n ñ o ó p q r s t u ú ü v w x y z A Á B C D E É F G H I Í J K L M N Ñ O Ó P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z 
Word Translate
oboe(el) オーボエ
(楽器)
ochenta 80
ochenta y cinco 85
ochenta y cuatro 84
ochenta y dos 82
ochenta y nueve 89
ochenta y ocho 88
ochenta y seis 86
ochenta y siete 87
ochenta y tres 83
ochenta y uno 81
ocho 8
octagésimo 80(序数)
octagésimo cuarto 84(序数)
octagésimo noveno 89(序数)
octagésimo octavo 88(序数)
octagésimo primero 81(序数)
octagésimo quinto 85(序数)
octagésimo segundo 82(序数)
octagésimo sexto 86(序数)
20 / 84
Next Page
Data Index 9278

NabetaJisho P Ver 1.3 (C) 2010-2014
Masaki Oba All Rights Reserved.
NabetaJisho
Online NabetaJisho
oboe(el) Translate Spanish-Japanese - NabetaJishoP Spanish-Japanese-