NabetaJishoP Quiz
Word
WordTranslate Ignore Case One line Cut Tlanslate
Japanese keyboard
IME OFFRoma IMENormal IMEScreen keyboard
           
           
Word/Translate
ส.ค.
八月(はちがつ)
สิงหา [sǐŋ hǎa]
สิงหาคม [sǐŋ hǎa kʰom]
เดือนสิงหา [dɯan sǐŋ hǎa]
เดือนสิงหาคม [dɯan sǐŋ hǎa kʰom]
選択表示

Data Index 43326


NabetaJisho Quiz P Thai-Japanese

NabetaJisho P Ver 1.3 (C) 2010-2014
Masaki Oba All Rights Reserved.
NabetaJisho
Online NabetaJisho
ส.ค. Translate Thai - NabetaJishoP Thai