NabetaJishoP Quiz
Word
WordTranslate Ignore Case One line Cut Tlanslate
Japanese keyboard
IME OFFRoma IMENormal IMEScreen keyboard
           
           
Word/Translate
ฆ้อง
銅鑼(どら)
[kʰɔ́ɔŋ]
(類別詞: ใบ [bai],ลูก [lûuk])
(打って音を鳴らす物)
選択表示

Data Index 43326


NabetaJisho Quiz P Thai-Japanese

NabetaJisho P Ver 1.3 (C) 2010-2014
Masaki Oba All Rights Reserved.
NabetaJisho
Online NabetaJisho
ฆ้อง Translate Thai - NabetaJishoP Thai