NabetaJisho Quiz P  Dictionary
避难

避難する(ひなんする)
[bì nàn]
データ見出し数 2804


NabetaJishoP Chinese-Japanese


NabetaJisho Quiz P
Ver 1.1 Copyright (C) 2012-2013
Masaki Oba
All Rights Reserved.

NabetaJisho