NabetaJisho Quiz P  Dictionary
alko

鹿の一種(しかのいっしゅ)
(オオシカ、ヘラジカなど)
データ見出し数 14838


NabetaJishoP Esperanto-Japanese


NabetaJisho Quiz P
Ver 1.1 Copyright (C) 2012-2013
Masaki Oba
All Rights Reserved.

NabetaJisho