NabetaJisho Quiz P  Dictionary


換える(かえる)
[huàn]
交換する(こうかんする)
取り替える(とりかえる)
取り換える(とりかえる)
データ見出し数 2804


NabetaJishoP Chinese-Japanese


NabetaJisho Quiz P
Ver 1.1 Copyright (C) 2012-2013
Masaki Oba
All Rights Reserved.

NabetaJisho