Mozilla Foundation

提供: Nabetapedia百科事典
移動: 案内検索

Mozilla Foundationとはオープンソースの MozillaプロジェクトのFirefoxなどを開発する非営利団体。