NabetaJishoP  Quiz
Word
one lick
ひと舐め [ひとなめ]
/(n,vs) a lick/one lick/
-------
一舐め [ひとなめ]
/(n,vs) a lick/one lick/

Random

Data Index 363298


NabetaJishoP EDICT

NabetaJishoP
Ver 1.3 (C) 2010-2014
Masaki Oba
All Rights Reserved.
NabetaJisho
Online NabetaJisho
鍋田辞書P(携帯)