NabetaJishoP  Quiz
Word
新当流 [しんとうりゅう]
/(n) Shinto-ryu (school of kenjutsu)/

Random

Data Index 363298


NabetaJishoP EDICT

NabetaJishoP
Ver 1.3 (C) 2010-2014
Masaki Oba
All Rights Reserved.
NabetaJisho
Online NabetaJisho
鍋田辞書P(携帯)